Saltar ao contido

Padrón Suites

Política de Privacidade

Obriga de segredo e confidencialidade

Susavila de Ocio e Inversiones, S.L e Ernesto Gerardo Fernández Susavila, (en diante Padrón Suites ), titulares deste portal, como responsables do tratamento informa as persoas usuarias deste sitio web da súa política de protección de datos de carácter persoal para que determinen libre e voluntariamente se desexan facilitar a Padrón Suites os datos persoais que se lle poidan requirir ou que se poidan obter da persoa usuaria con ocasión de a subscrición ou contratación de calquera dos servicios ofertados por padrón suites a través del. Os datos persoais serán tratados de maneira confidencial e en conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas e a LO 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e serán incorporados á correspondente operación de tratamento de padrón suites.

Temos implantadas todas as medidas técnicas, organizativas e legais necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en todo momento do estado da tecnoloxía e a natureza dos datos almacenados. O persoal e voluntariado de Padrón Suites están comprometidos a non divulgar nin facer uso da información á que accedesen por razón do seu posto.

Aínda que nas transmisións de datos a través da internet ou desde unha web non é posible garantir unha protección absoluta contra intrusións, Padrón Suites dedican os máximos esforzos para manter as medidas de protección física, electrónica e procedemental para garantir a máxima protección dos seus datos.

Entre as medidas que utilizamos inclúense as seguintes:

limitar o acceso aos seus datos unicamente a aquelas persoas que deban coñecelos en atención ás tarefas que realizan;

como regra xeral transferir en formato cifrado os datos recollidos;

almacenar os datos máis sensibles (como os de tarxeta de crédito) só en formato cifrado;

instalar “firewalls” para impedir accesos non autorizados, por exemplo “hackers”

monitorizar habitualmente os accesos aos sistemas informáticos para detectar e deter calquera uso indebido dos datos de carácter persoal.

Padrón Suites reserva para si o dereito de modificar esta política de privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, anunciando nesta páxina os cambios introducidos. Certos servicios prestados no portal poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais.

Responsables do tratamento

Denominación social: Susavila de Ocio e Investimentos, S.L

CIF: B15618879

Domicilio social: Camiño Vello, 8 Lestrove – 15916 Dodro (A Coruña)

Teléfonos de contacto: 981812400

Dirección de correo electrónico: Informacion@susavilaocio.es

 

Denominación social: Ernesto Gerardo Fernández Susavila

CIF: 76489009W

Domicilio Social: Camiño de San Xulián, 7 baixo – 36640 – Pontecesures (Pontevedra)

Teléfonos de contacto: 981812400

Dirección de correo electrónico: gestioninmuebles@susavila.com

 

Finalidades

CONTACTO: Tramitar consultas, solicitudes ou calquera tipo de petición sobre os servizos de Padrón Suites realizada pola persoa usuaria a través do formulario ou de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición.

Categorías de datos:

Nome y apellidos

Correo electrónico

Asunto

Consulta

RESERVA ONLINE: Atender e tramitar as solicitudes de reserva realizadas polas persoas usuarias nos apartamentos de padrón suites. (Artigo 6.1.b do RGPD). Tratamos os datos que nos proporciona ao rechear o formulario de reserva unicamente co fin de procesar a dita solicitude ou encargo, administrativa, contable e fiscal, así como o arquivo do histórico, sempre que non aceptase outro uso. Tense en conta o principio de minimización de datos, é dicir, só debe facilitarnos os datos imprescindibles para que podamos executar o contrato ou cumprir as nosas obrigas contractuais ou os datos que estemos obrigados a recoller por lei. Ademais, procesamos o seu enderezo IP obedecendo a unha necesidade técnica e de seguridade xurídica. Sen estes datos nos vemos obrigados a rexeitar a celebración do contrato, xa que non podemos executalo ou, se é o caso, debemos rescindir un contrato existente.

PUBLICIDADE: (Artigo 6.1.a do RGPD). Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por correo electrónico, correo directo ou publicidade en liña personalizada. Estas comunicacións serán realizadas por Susavila de Ocio e Inversiones, S.L e Ernesto Gerardo Fernández Susavila e relacionadas cos servizos que ofrece, logo de consentimento das persoas interesadas.

DATOS RECOMPILADOS POLO SERVIDOR WEB: Os datos persoais recompilados polo servidor web estarán suxeitos a procesamento automatizado e incorporados á operación de tratamento “WEB” que lexitima a súa obtención.

Categorías de datos:

Versión del navegador

Versión do sistema operativo

Dirección IP

Interfaz de usuario

Idioma Navegador

Lexitimación do tratamento

A lexitimación do tratamento dos seus datos é consecuencia do consentimento que presta recheando cos seus datos e enviando os formularios da nosa web e/ou contactando a través dos medios postos á súa disposición. (Artigo 6.1 letra a RGPD)

Logo de ó tratamento dos datos persoais, Padrón Suites e obtén consentimento expreso e inequívoco do titular dos datos persoais con base nun interese lexítimo da persoa usuaria, quen mediante a marcación das casillas de consentimento informado correspondentes e a entrada de datos nos distintos campos aceptan, expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición por parte de Padrón Suites. A persoa usuaria garante que os datos persoais facilitados son veraces e se fai responsable de comunicar calquera modificación deles.

Se se produce solicitude ou encargo, a lexitimación será a relación derivada del, podendo chegar a ser contractual e o cumprimento das obrigas profesionais e legais derivadas del. (Artigo 6.1 letra b do RGPD)

Tamén existe a lexitimación a través da vía do interese do titular da páxina web ou da persoa usuaria. (Artigo 6.1 letra f do RGPD)

Comunicacións dos datos

Os datos derivados do contacto e a consulta non serán comunicados a terceiros, salvo autorización expresa ou obriga legal.

Conservación dos datos

Os seus datos persoais conservaranse durante o tempo necesario para cumprir a finalidade para a cal se recolleron. Se os seus datos se utilizan para varias finalidades que nos obrigan a conservalos durante prazos diferentes, aplicaremos o prazo de conservación máis longo e en todo caso conservaranse durante o tempo necesario para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos.

Os datos económicos que se poidan xerar conservaranse conforme a Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, ademais dos perigos establecidos nas demais normativas vinculantes.

Dereitos das persoas interesadas

Calquera persoa ten dereito a acceder aos seus datos persoais, a actualizalos, rectifica-los datos inexactos, solicita-la súa supresión, portabilidade ou a limitación do tratamento, caso en que unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Tamén se poderán opoñer ó tratamento dos seus datos e á elaboración de perfís basados no tratamento automatizado dos seus datos.

Os interesados teñen dereito a revogar o consentimento prestado en calquera momento.

Como consecuencia da aplicación do dereito á supresión ou oposición ao tratamento de datos persoais no contorno online os interesados teñen o dereito ao olvido segundo a xurisprudencia que o Tribunal de Xustiza da UE determina.

Exercicio de dereitos de protección de datos

Os usuarios poden exercer os seus dereitos mediante escrito postal dirixido a Padrón Suites con dirección Camiño Vello, 8 Lestrove – 15916 Dodro (A Coruña) ou a través do correo electrónico Informacion@susavilaocio.es

Se considera que os seus dereitos non se atenderon debidamente, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, con datos de contacto:

Enderezo postal: C/Jorge Juan, 6, 28.001-Madrid

Páxina web: www.aepd.es

Teléfono: 901 100 099

Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Contactos Redes sociais

Finalidades do tratamento en redes sociais

Contestar a tus consultas, solicitudes ou peticións.

Xestionar o servizo solicitado, contestar tu solicitude ou tramitar tu petición.

Relacionarnos contigo, informarte sobre os servizos/produtos e novidades de padrón suites e crear unha comunidade de seguidores.

Lexitimación en redes sociais

Establécese en virtude da relación contractual no contorno da rede social en que se cree a páxina ou o perfil conforme as súas políticas de privacidade:

Facebook http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf

Instagram https://help.instagram.com/155833707900388

Tempo de conservación dos datos persoais en redes sociais

Só podemos consultar ou dar de baixa tus datos en a forma que nos permite a rede social en función do perfil. Os trataremos durante o tempo en que sexa unha persoa seguidora, amiga ou lle dea a “me gusta”, “seguir” ou botons similares.

A rectificación de tus datos persoais ou a restricción da información ou publicacións que compartes debes realizala a través da configuración de tu perfil ou persoa usuaria na propia rede social.

Datos persoais de terceiras persoas

Como norma xeral só tratamos os datos que nos facilitan os titulares. Se nos achegas datos de terceiros previamente deberás informar e solicitar o seu consentimento ás ditas persoas, quedando exenta Padrón Suites de calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.

Datos de menores

Non tratamos datos de menores de 16 anos polo que se non ten esa idade non nos facilite os seus datos ou os de terceiros que non teñan esa idade. Padrón Suites exímese de calquera responsabilidade polo incumprimento desta cláusula.

Contido achegado polas persoas usuarias

Nas redes sociais, formularios, blogs e similares instrumentos as persoas usuarias poden realizar comentarios. Toda a información e comentarios que se reciban consideraranse cedidos a título gratuíto. A persoa usuaria non debe enviar información que non poida ser tratada desta forma.

Os titulares da páxina web reserva para si o dereito de publica-los comentarios que se envíen e retirar todos aquees que non estean relacionados co contido da entrada en que se realiza o comentario, vulneren a propiedade intelectual, o respecto á dignidade da persoa, o dereito ó honor, á propia imaxe ou a intimidade, o dereito á protección de datos persoais, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, resultasen ilegais ou, simplemente, non adecuados para a súa publicación. Quen envíe un comentario é responsable de achegar contidos lícitos e das posibles responsabilidades que por calquera índole, poidan producir, incluíndo as eventuais indemnizacións. En calquera caso o titular da páxina web non se fai responsable das opinións vertidas polas persoas usuarias a través das ferramentas de participación, nin dos contidos. Aquelous comentarios o contidos no publicados ou retirados serán destruídos.

Tampouco se recomenda o envío público de información propia e moito menos de terceiros, e prohíbese expresamente o incorporar datos sensibles ou que vulneren calquera tipo de dereito das persoas. Se a persoa usuaria inclúe datos de carácter persoal debe cumpri-la normativa de protección de datos. Respecto dos seus pode exerce-los dereitos consignados no punto anterior.